Kunleker AB

Psykoterapi, handledning, utbildning

Handledning

Handledning är en professionell kompetensutvecklingsmetod som de flesta verksamma inom relationella sektorer använder sig av, allt ifrån informell kamrathandledning ad hoc till formaliserad professionshandledning av extern konsult. Relationella verksamheter är till exempel hälso- och sjukvård, socialt arbete, omsorg och skola. Jag erbjuder handledning både individuellt och i grupp inom verksamheter som arbetar relationellt i betydelsen möten med människor. I varje enskilt möte uppstår en unik relation som påverkar båda parter. Den professionelle behöver kunna förstå den processen och medvetet och aktivt kunna handla på ett sådant sätt att den egna insatsen blir framgångsrik. Det finns mycket forskning som bekräftar relationens betydelse tillsammans med placeboeffekten för till exempel medicinsk framgång. I andra verksamheter består insatsen av mötet och relationen i sig, där man ”lånar ut” sig själv och sitt sätt att förhålla sig till andra människor. Den unika relationen kan vara svår att förstå, när man själv är en del av den, och det är där en extern handledare med psykologisk och relationell kompetens kan bidra med ett perspektiv som ökar förståelse för och kunskap om hur man kan använda relationen i ett professionellt sammanhang och syfte.


I handledningssammanhang använder jag min teoretiska kunskap inom ämnesområdet psykologi,
min 35-åriga kliniska i erfarenhet, kunskap och erfarenhet som jag formulerat i mina två böcker
Samtalet som psykologisk metod (2014) och Stödsamtal och stödterapi (2017). Som
handledningsmetod använder jag i första hand gemensam reflektion utifrån varje enskild
frågeställning, både vid individuell och grupphandledning. Det är den handledde som ”äger” frågan
och jag kan som utomstående ställa utforskande frågor som inbjuder till och underlättar reflektion.